Deze website “begrafenis.wiki” is eigendom van Kreatie gevestigd te Gent. Op deze website en het gebruik daarvan zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. begrafenis.wiki garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of dat gebruikers altijd toegang hiertoe hebben.

Informatie op de website
De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie voor het publiek en voor de personen werkzaam in of verbonden aan de branche. Alle informatie op de website (van zowel begrafenis.wiki als van derden waaronder de adverteerders) is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.

Begrafenis.wiki heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen en begrafenis.wiki staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Begrafenis.wiki kan zonder verdere aankondiging de inhoud van de website wijzigen, echter op haar rust geen verplichting om fouten te herstellen of de inhoud te actualiseren. begrafenis.wiki kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website en daarop aangeboden informatie.

Informatie van derden
Begrafenis.wiki biedt u de mogelijkheid om via de website vragen te stellen aan deskundigen. Deze deskundigen zullen geheel vrijblijvend op deze vragen reageren en doen geen toezegging over de juistheid en geschiktheid van hun adviezen. De adviezen zullen worden gepubliceerd op de website en daarmee toegankelijk voor andere gebruikers. begrafenis.wiki en de deskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van (het gebruik van) de adviezen van deze deskundigen.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. begrafenis.wiki heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. begrafenis.wiki adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden van de websites en informatie te raadplegen.

Persoonsgegevens
Het gebruik van de (persoonsgegevens die door middel van de website door gebruikers kunnen worden verkregen (bijvoorbeeld voor iedere vorm van ongevraagde communicatie) is niet toegestaan tenzij de betreffende gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Begrafenis.wiki behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website indien u inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van begrafenis.wiki of van derden of indien u anderszins in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Melding onrechtmatige informatie
Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kunt u dit aan begrafenis.wiki melden door middel van de daartoe bestemd e-mailadres. Aan de hand van de door u opgeven gegevens zal begrafenis.wiki de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door begrafenis.wiki gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door begrafenis.wiki worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart u begrafenis.wiki voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die begrafenis.wiki lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Begrafenis.wiki kan te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden aanpassen zij adviseert u dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Gegevensverzameling
Als u op de website informatie of advies van een expert aanvraagt of iets bestelt wordt u gevraagd om naam, adres-, telefoonnummer of e-mailadres gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:
de afhandeling van uw vraag of bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
verstrekking van uw gegevens aan de expert van wie u advies aanvraagt;
verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Verder leggen wij informatie vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Vragen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@begrafenis.wiki